Dispatcher in JR Services Sarajevo, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

Website JR Services

This job listing is about JR Services in Sarajevo, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina 2022 exclusively on jobizille.com

We are hiring!

JR Services is a leading outsource logistics management company providing and entire 360 solution for your logistics business.

JOB DESCRIPTION:

 • Scheduling and dispatching drivers, work crews, vehicles, or equipment to appropriate locations according to predetermined schedules, customer requests or immediate needs
 • Relaying information such as work orders or other messages to and from work crews, field inspectors, supervisors, or emergency personnel
 • Speaking with supervisors or customers to resolve problems, requests for services or equipment
 • Preparing daily work such as schedules, reports and shift updates
 • Preparing work orders for crew or receiving work orders from work crews
 • Keeping and organizing work requests, customer requests, completed work requests, charges for work performed, expenses for services performed, inventory records and other information
 • A large part of the job is based on intuition and complete knowledge of industry and company.

REQUIREMENTS:

 • Previous dispatching, or closely related experience, in the transportation industry
 • Willing to learn company-specific computer programs
 • Proficient in English (oral and written)
 • Outstanding organizational and multitasking abilities
 • Active listener with excellent communication skills

BENEFITS:

 • Competitive salary
 • Opportunity for promotion
 • 4 weeks of paid vacation

Number of executors: 2 (two)

Apply NOW by sending your CV over to [email protected]

————————–

Zapošljavamo!

JR Services je vodeća kompanija za upravljanje logistikom koja pruža sveobuhvatno rješenje za vaše logističko poslovanje.

OPIS POSLA:

 • Zakazivanje i slanje vozača, radnih ekipa, vozila ili opreme na odgovarajuće lokacije prema unaprijed određenim rasporedima, zahtjevima kupaca ili hitnim potrebama
 • Prenošenje informacija kao što su radni nalozi ili druge poruke radnim ekipama, terenskim inspektorima, nadzornicima ili osoblju za hitne slučajeve kao i njihovih informacija
 • Razgovor sa supervizorima ili kupcima radi rješavanja problema, zahtjeva za uslugama ili opremom
 • Priprema dnevnih poslova kao što su rasporedi, izvještaji i raspored smjena
 • Priprema radnih naloga za tim ili primanje radnih naloga od radnih ekipa
 • Vođenje i organizovanje zahtjeva za rad, zahtjeva kupaca, izvršenih zahtjeva za rad, naknade za obavljene radove, troškova izvršenih usluga, evidencije inventara i drugih podataka
 • Veliki dio posla zasniva se na intuiciji i potpunom poznavanju industrije i kompanije.

USLOVI:

 • Prethodno dispečersko iskustvo ili blisko povezano iskustvo u transportnoj industriji
 • Spreman da nauči kompjuterske programe specifične za kompaniju
 • Poznavanje engleskog jezika (usmeno i pismeno)
 • Izvanredne organizacione i multitasking sposobnosti
 • Aktivan slušalac sa odličnim komunikacijskim vještinama

POGODNOSTI:

 • Konkurentna plata
 • Prilika za unaprijeđenje
 • 4 sedmice plaćenog odmora

Broj izvršilaca: 2 (dva)

Prijavite se SADA slanjem CV na [email protected]

Company: JR Services

Vacancy Type: Full Time 

Job Location:  Sarajevo, Federation of Bosnia and Herzegovina, Bosnia and Herzegovina

Application Deadline: N/A

Apply Here

jobizille.com